Pohár Bielych Albatrosov 2018


Bardejów 13.10.2018

     No i kolejny Puchar Bia³ych Albatrosów w Bardejowie ju¿ za nami.
Siedemnasta edycja tej znanej i lubianej imprezy :)
     Przyjemna, przyjazna, sympatyczna s³owacka jednodniówka od wielu lat odbywaj¹ca siê w po³owie paŸdziernika w sto³ówce Gimnazjum im. L. Stöckela gromadzi spor¹ iloœæ modelarzy ze S³owacji i po³udniowo-wschodniej Polski. W tym roku tak¿e na parkingu przed szko³¹ by³o t³oczno. I choæ nie by³o ¿adnej grupy rekonstrukcyjnej, i choæ nie by³o ¿adnych pokazów, dodatkowych atrakcji i innych wodotrysków, to sto³y by³y zastawione modelami. I to jest najwa¿niejsze.
     Rzucaj¹cym siê w oczy i chyba ogólnie i szczególnie najwiêkszym brakiem by³a nieobecnoœæ g³ównego prowodyra, przewodnika, organizatora, mentora, znanego i cenionego nawigatora czeskos³owackiego i s³owackiego - Milana Cupera. Który ob³o¿ony gipsem i otoczony opiek¹ zapewne najpiêkniejszych pielêgniarek kuruje siê w szpitalnym ³o¿u po wypadku. Modeli by³o oko³o 330 sztuk, roz³o¿onych w kilkunastu klasach. Trochê mniej by³o modeli kartonowych ni¿ rok temu; widaæ, ¿e modelarstwo kartonowe nie cieszy siê tu takim wziêciem, jak w Polsce.
     Ró¿nic jest te¿ znacznie wiêcej. Znacznie mniej jest modeli po mocnym cieniowaniu i "ciê¿kim" brudzeniu. Weathering jest delikatniejszy, œladów zu¿ycia jest znacznie mniej. Modele wykonane by³y najczêœciej na wysokim i bardzo wysokim poziomie. Ró¿nice pomiêdzy modelami seniorów i juniorów by³y ciê¿ko dostrzegalne.
     Honory "panów domu" w tym roku pe³nili modelarze z KPM Presov, którzy godnie i pogodnie zastêpowali Milana.
Chwilê po piêtnastej nast¹pi³o koñcz¹ce imprezê rozdanie zwyczajowych "drewienek", za pierwsze miejsca "nagród specjalnych" oraz Nagrody Specjalnej za model z I wojny, a tak¿e przekazanie Pucharu Przechodniego w nastêpne rêce.
     Po czym chêtni kontynuowali spotkanie na corocznym "afterparty" w Mníchovským Potoku.
Maroš - dziêki za kawê i ciacho! :) Milan - wracaj do zdrowia! Wasze zdrowie Panowie! :)